Complex de Servicii Integrate

 1. Date generale despre proiect:

Finanțator : Mecanismul financiar SEE 2009-2014, Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”

Parteneri: Asociația CERESS Alba, Asociația ”Sprijiniți copiii”, Comuna Pianu

Școli țintă asociate:

 • Școala gimnazială ”Singidava” Cugir
 • Școala Gimnazială Săsciori
 • Școala Gimnazială ”David Prodan” Săliștea
 • Școala Gimnazială ”Avram Iancu ” Alba Iulia
 • Școala Gimnazială ” Ion Agârbiceanu ” Alba Iulia
 • Școala Gimnazială Pianu de Jos
 • Școala Gimnazială Strungari
 • Școala Gimnazială Pianu de Sus
 • Școala gimnazială Almașu Mare
 • Școala gimnazială ”Avram Iancu” Zlatna

2.Scop: Schimbarea atitudinii față de rolul și  importanța educației în  prevenirea excluziunii sociale a copiilor din județul Alba.

3.Obiective specifice:

 • 1 Să extindem serviciile din Centrul Educativ  ”Casa din Munte” și ”Centrului de zi ”  Strungari, pentru facilitarea  accesului la educație  a  cel putin 60  de copii din satele de munte;
 • 2 Să dezvoltăm servicii noi și măsuri de incluziune școlară pentru 490 de copii aflati in situatii de dificultate.
 • S3 Să îimbunătățim profilul de competențe pentru 60 de salariați si voluntari care furnizeaza servicii pentru  copiii aflați în situații  de risc.
 1. Perioada de implementare: 5.02.2015 – 31.12.2016

Perioada de sustenabilitate: 3 ianuarie 2017  – 31 decembrie 2021

 1. Valoarea proiectului: 1.943.931,60 lei
 2. Locația proiectului: Pianu de Jos, Pianu de Sus, Purcăreți, Strungari, Săsciori, Săliște, Almașu Mare, Alba Iulia, Zlatna, Cugir, Judetul Alba, Regiunea Centru
 3. Grup țintă: Proiectul a avut 3 grupuri țintă si dintre acestea au fost asistati prin proiect 717 beneficiari directi, dupa cum urmeaza:
 • copii în situații de risc – 527 ( fața de 490 planificați),
 • Specialști / angajați ce prestează servicii copiilor aparținând diferitelor grupuri vulnerabile, care au dobândit noi cunoștinte și abilități specifice – 60 specialiști au obținut calificări în ocupațiile animator socio-educativ, pedagog social si consilier pentru dezvoltare personală.

voluntari instruiti pentru incluziune scolară și socială:

 • 20 de elevi și studeți părinți : 110
 1. Activități subactivități și rezultate obținute:
Activitate Subactivitate Descriere Nr. beneficiari direcți și indirecți Salariați și voluntari implicați Rezultate obținute
Publicitate si vizibilitatea proiectului Elaborare, editare și distribuire materiale promoționale A fost elaborat Manualul animatorului socio-educativ, lucrare care sprijină desfășurarea activității specialiștilor în educație. Manualul cuprinde  117 fișe descriptive care conțin  jocuri pe diverse categorii de vărstă  grupate pe 8 tipuri de animație socio educativă. 300 directi

peste 3000 indirecți

95(13 salariați, 73 voluntari) 1 Manualul animatorului socio-educativ tipărit și distribuit a susținut promovarea de metode și tehnici de animație specifice incluziunii sociale

300 manuale editate, tipărite și distribuite cadrelor didactice colaboratoare

Rețea de asistență socială școlară Identificarea și soluționarea cauzelor sociale care generează inadaptabilitate școlară. În cadrul acestei subactivități au fost identificați beneficiari din cele 10 școli țintă ale proiectului.  Pentru fiecare beneficiar s-a întocmit dosarul/portofoliul individual.

 

527 130 (10 salariați, 120 de voluntari) 527  cazuri sociale anchetate în vederea cuprinderii acestora în activitățile rețelei

527 de copii au îndeplinit condițiile de eligibilitate, au beneficiat de activitățile rețelei și au contribuit la atingerea indicatorilor

Activarea rețelei. Rețeaua de asistență socială școlară a funcționat în toate 10 școli țintă pe toată durata de implementare a proiectului sub forma unei ”caravane” în care  specialiștii/voluntarii proiectului au  furnizat servicii care au acoperit nevoile beneficiarilor identificați. Lunar s-au furnizat servicii de către specialiștii şi voluntarii proiectului conform procedurii de lucru a rețelei. Fiecare beneficiar primind minim 2 servicii lunar, în funcție de nevoile identificate. 527   1 bază de date cu copiii  identificați în situații de risc  a fost întocmită și actualizată periodic în vederea administrării de informații relevante despre grupul țintă principal

 

1665 fișe de furnizare de servicii sunt completate cu serviciile primite de fiecare beneficiar în funcție de nevoile identificate

 

 

Caravana de animație socio- educativă pentru copiii in situații de risc.

 

Caravana de animație socio-educativă s-a desfășurat în toate cele 10 școli țintă ale proiectului conform planului activităților prin implicarea salariaților și voluntarilor.

Activitățile din Caravana de animație au fost desfășurate pentru grupuri de copii cu probleme similare de inadaptabilitate școlară, conform procedurii de lucru.

1500 beneficiari direcți și indirecți 130 (10 salariați, 120 de voluntari) 527 de copii au beneficiat de activităţile de animaţie socio-educativă, demers integrat de  cunoaștere și valorificare a potențialului individual și colectiv

6
Campania de conștientizare a rolului si importantei educației Sesiuni de informare privind drepturile și obligațiile copiilor conform legislației S-au organizat sesiuni informative în cadrul cărora echipa de proiect a prezentat  materialele de informare în format power point în cadrul școlilor asociate. Totodată, au avut loc discuții de grup pe temele abordate în materiale informative prezentate 527 copii și 110 părinți 130 (10 salariați, 120 de voluntari) 527 de copii au fost informați privind drepturile și obligațiile copiilor conform legislației

 

39 de sesiuni de informare organizate și desfășurate conform Planului de desfășuare

Elaborarea și distribuirea de materiale informative referitoare la educație

 

S-a  elaborat un set materiale informative pe tema educației care au fost diseminate în cadrul sesiunilor informative susţinute de către animatorii socio-educativi și voluntari în cadrul școlilor asociate.

 

527 copii și 110 părinți 130 (10 salariați, 120 de voluntari) 1 material informativ   pe baza legislației drepturilor copilului  elaborat și prezentat în școlile țintă a contribuit la creșterea gradului de informare al grupurilor țintă  cu privire la drepturile și obligațiilor copiilor

1 material informativ privind importanța  educației elaborat și valorificat în creșterea gradului de responsabilizare al părinților privind drepturile și obligațiile copiilor

Colocviile părinților – acțiune de  întărire a comunicării dintre familie, școală şi comunitate

 

Colocviile părinţilor  s-au desfășurat în cele 10 şcoli asociate În baza unui Regulamentul de organizare și desfășurare, astfel încât această acțiune să întărească comunicarea dintre familie, școală și comunitate.

Experții proiectului au pregătit  situații statistice și materiale informative/ fiecare școală țintă, dar și pe total proiect referitoare la evoluția școlară, cât și la cea socială și comportamentală. Totodată, s-a trimis către școli materialul ”Contribuția serviciilor și acțiunilor proiectului la îmbunătățirea comportamentului beneficiarilor”, material promovat de către acestea prin acțiuni diferite (avizier, pagina web, reviste școlare etc.)

110 10 salariați și 30 voluntari 1 material informativ cu 10 secțiuni diferențiate pe școlile țintă reflectă mutațiile survenite și situația educațională și comportamentală a beneficiarilor

 

110 părinți informați cu privire la evoluția școlară, socială și comportamentală a copiilor

Serata lunii – acțiune de asigurare a unui cadru organizat de manifestare şi satisfacere a  nevoii de stimă şi apreciere a copiilor în situații de risc Serata lunii s-a desfășurat în baza unui  Regulament de organizare și desfășurare. Au avut loc două serate, respectiv ”Serata primăverii” şi ”Serata prieteniei”, la care au participat beneficiari ai proiectului din cadrul școlilor, oficialități, colaboratori, voluntari și salariați ai proiectului, precum și reprezentanți ai partenerilor 123 13 salariați

20 de voluntari

1 program/ Serată  a susținut  pregătirea și desfășurarea evenimentului

1 invitație/Serată elaborată și transmisă potențialilor participanți a contribuit la motivarea participării la eveniment

7

123 beneficiari, colaboratori și voluntari  au participat la cele  2 serate, aspect relevant pentru atingerea rezultatelor și indicatorilor asumați

Povești de succes – întâlniri  cu foștii beneficiari de servicii  sociale În cadrul subactivităţii, foști beneficiari de servicii sociale, le-au relatat actualilor beneficiari ai proiectului momente din viața lor şi mutațiile generate de serviciile sociale primite. 75 12 salariați,

10 voluntari

75 beneficiari au participat la activitatea Povești de succes, prilej de cunoaștere a aportului serviciilor în integrare socială a foștilor beneficiari
Acțiuni de evaluare

 

Au avut loc acțiuni de evaluare din punct de vedere calitativ și cantitativ. Rezultatele au fost cuprinse în rapoarte de evaluare, iar concluziile au fost valorificate în pregătirea altor evenimente/acțiuni care s-au desfășurat.. 527 10  salariați, 30 de voluntari 1 raport evaluare acțiuni/ campanie reflectă aportul adus la creșterea gradului de informare și implicare  al părinților
Tabără de instruire pentru voluntarii de incluziune socială Implicarea voluntarilor în activitățile proiectului

 

Fiecare  voluntar participant la tabăra de instruire a  semnat un Contract de  voluntariat şi o Fişă de rol prin care si-au asumat atribuţiile şi responsabilităţile revenit în cadrul proiectului. Voluntarii au participat și s-au implicat în furnizarea serviciilor de animaţie socio-educativă din cadrul proiectului. 20 4 salariați 20 portofolii  reflectă  gradul de implicare și evoluția fiecărui voluntar

1 tabel nominal cu repartizarea voluntarilor pe școlile țintă  valorificat ca și document relevant în procesul de implementare

 

Tabără de incluziune socială pentru copii „10 zile fără griji” Selectarea beneficiarilor de tabără

 

A fost elaborată și transmisă școlilor țintă o scrisoare de ofertare a taberei  în vederea promovării în rândul cazurilor sociale cuprinse în proiect. De asemenea, au fost stabilite criteriile de selectare conform proiectului, insistându-se în mod deosebit pe acoperirea nevoilor identificate beneficiarilor în etapa de anchetare.

 

142 10 salariați, 50 de voluntari 1 scrisoare elaborată și transmisă școlilor țintă în vederea promovării taberei de incluziune socială

1 listă cu criteriile de selectare a participanților la tabără elaborată și valorificată în procesul de stabilire a beneficiarilor de tabără

1 proces de relaționare cu părinții susține informarea unitară în legătură cu modificarea perioadelor de desfășurare a seriilor de tabără

Organizarea şi desfășurarea taberelor

 

Au fost desfășurate în Centrul educativ „Casa din munte” Strungari 5 serii de tabără pentru 142 de beneficiari. Desfășurarea taberelor s-a realizat pe baza unui regulament de organizare și desfășurare a taberelor. Pentru fiecare serie de tabără a fost stabilit un  program, pe baza acestuia s-au desfăşurat activităţi susţinute de salariaţii, voluntarii instruiţi şi cadrele didactice voluntare din cadrul proiectului. Activităţile au fost diverse, drumeţii, vizite la mănăstiri, activităţi lucrative, concursuri, competiţii sportive şi alte acţiuni care au contribuit la incluziunea socială a beneficiarilor proiectului.

 

142 14 salariați,

30 voluntari

5 serii de tabără organizate pentru 142 de copii proveniți din cele 10 școli țintă ale proiectului

1 program de tabără elaborat a asigurat cadru organizat pentru desfășurarea activităților zilnice

1 jurnal de tabără / serie reflectă implicarea copiilor în desfășurarea activităților

8

1 set materiale informative organizate în vederea diseminării rezultatelor taberei: fotografii, impresii, apariții media etc.

Evaluarea impactului taberei asupra gradului de dezvoltare și incluziune socială a copiilor Au elaborat instrumente ce vizează identificarea așteptărilor participanților la tabere precum și evaluarea impactului produs asupra  gradului de dezvoltare a incluziunii sociale a copiilor. Instrumentele de evaluare s-au realizat diferențiat pe grupe de vârstă, 8-9 ani și 10-14 ani.  Instrumentul de identificare așteptări a fost aplicat participanților  la începutul fiecărei serii de tabără. Informațiile au fost centralizate în  Anexa 1. Centralizator fişe de identificare așteptări  și prelucrate  în vederea realizări raportului de identificare așteptări pentru cele 5 serii de tabără.

Instrumentele de evaluare a contribuției adusă de tabără la dezvoltarea incluziunii sociale a copiilor au fost aplicate la finalul fiecărei serii de tabere. Informațiile au fost centralizate Anexa 1. Centralizator fişe de evaluare a impactului taberei și prelucrate   în vederea realizări raportului de evaluare a taberelor asupra gradului de dezvoltare și incluziunea socială a lor.

142 6 salariați și 30 de voluntari  Fișă de evaluare a impactului taberei pentru grupa de vârstă 8-9 ani

Fișă de evaluare impactului a  taberei pentru grupa de vârstă 10-15 ani

142 de copii implicați în procesul de   evaluare a contribuției aduse de tabără la dezvoltarea incluziunii sociale

Centralizator fişe de evaluare a impactului taberei elaborat și completat

1 Raport de evaluarea impactului produs de tabără  valorificat în justificarea rolului și importanței scoaterii din mediul precar al beneficiilor

 

 

 

Furnizarea de servicii integrate in cadrul Complexului Strungari Asistarea diferențiată a copiilor in cadrul complexului Asistarea și acoperirea nevoilor fiecărui beneficiar s-a realizat pe baza Planului de intervenție. In cadrul  Centrului Educativ ”Casa din munte ” și  Centrul  de zi a fost furnizată o gama de servicii care a cuprins: supraveghere și îngrijire socială; sprijin diferențiat în efectuarea temelor;  găzduire cu caracter săptămânal; acoperirea  nevoilor de hrană; consiliere socială; reprezentare de interese; asistență diferențiată pentru recuperare  școlară a copiilor cu deficit de învățare; socializare şi petrecere a timpului liber; reintegrare socială. Furnizarea serviciilor s-a făcut diferențiat, în funcție de nevoile identificate, potențialul fiecărui copil și tipul unității de asistență socială, respectiv centru de zi sau centru educativ

 

71 10 salariați

3 voluntari

71 beneficiari au fost asistați diferențiat prin oferirea de servicii integrate, demers care a contribuit la incluziunea lor socială și școlară

71 beneficiari au primit serviciul de informare și consiliere socială,  intervenții care au contribuit  la mai buna lor cunoaștere și  dezvoltare

30 beneficiari au primit serviciul de reprezentare de interese, intervenție care a facilitat  obținerea de drepturi  și beneficii sociale  și medicale

40 de beneficiari  incluși în programul cu cazare săptămânală a contribuit la reducerea riscului de abandon școlar

9

62 copii cu deficit educațional observați participativ și evaluați  pentru  identificarea potențialului individual și a problemelor existente în procesul de învățare, intervenție relevantă pentru proiectarea serviciilor de consiliere  /asistentă psihopedagogică

62 de copiii  asistați psihopedagogic prin servicii individualizate   au obținut progres comportamental și sau / școlar

100 % dintre beneficiarii din clasele a –VII- a și a VIII- a   au primit  servicii specializate în vederea orientării școlar și profesionale

Evaluarea impactului produs de serviciile furnizate asupra progresului educațional și social al copilului.

 

S-a  elaborat și aplicat  un instrument de evaluare a impactului produs de serviciile furnizate asupra progresului educațional și social al copiilor din cadrul complexului. Au fost incluse în procesul de evaluare a impactului date despre următoarele servicii: sociale (informare socială; consiliere socială; reprezentare de interese; integrare comunitară); activități de dezvoltare a atitudinii pozitive și activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, precum și psihopedagogice (asistență pedagogică și educațională; orientare  școlară și profesională).

 

71 10 salariați și 30 de voluntari 71 beneficiari din cadrul complexului au primit servicii de informare si consiliere sociala s-au înregistrat mutații semnificative la aspectul personal (77%) si 50% in legătura cu cunoașterea drepturilor

62 beneficiari au primit servicii de consiliere psihopedagogică și datorită asistenței de specialitate s-a reușit:

·       100% mai bună cunoaștere a potențialului individual si schimbarea atitudinii față de ceilalți.

·       40 % evoluție școlară

·       50% reducerea mediocrității educaționale la materiile de bază

·       56 % reducerea absenteismului;

8 beneficiari au primit servicii de orientare școlară și profesională și 100% cei din clasa a VIII-a (4) își continuă studiile.

94% din copii care beneficiat de servicii  au înregistrat progrese la unul sau mai multe domenii  în care aveau nevoi/lipsuri sau disfuncționalități.

Sesiuni  de diseminare a rezultatelor proiectului Planificarea și organizarea sesiunii;

 

A fost elaborat Planul de desfășurare a sesiunilor, din care prima pentru anul 1 de impelementare și cea de a doua la sfârșitul proiectului. S-a stabilit agenda, lista invitaților, detalii despre materiale de informare și promovare a modelului  de acțiune integrată în proiect etc. Beneficiarii  proiectului au pregătit o expoziție cu produse realizate de ei   10 salariați 2 Planuri  de desfășurare  au asigurat cadru uitar de acțiune pentru promovarea rezultatelor intermediare și finale ale proiectului

10

2 Agende ale sesiunilor  au asigurat informații de interes pentru cei invitați

Invitații  la sesiuni au contributi la asigurarea participnaților

Materiale  de prezentare au contribuit la diseminarea rezultatelor

1 Listă cu produsele pregătite de către copii   s-au  valorificat ca și documente relevante ale implicării lor în desfășurarea proiectului

Desfășurarea sesiunii de diseminare a rezultatelor proiectului

 

Experții proiectului au asigurat un cadru organizat pentru diseminarea rezultatelor obținute în perioada de implementare.

Menționăm că au fost organizate 2 sesiuni de diseminare a rezultatelor proiectului astfel:

 • Sesiunea 1 – Diseminarea rezultatelor intermediare a proiectului – septembrie 2015
 • Sesiunea 2 – Diseminarea rezultatelor finale ale proiectului – decembrie 2016

Au fost pregătite materiale  de prezentare a modelului de incluziune socială practicat în proiect, iar membrii echipei de implementare au prezentat evoluția copiilor și contribuția proiectului la creșterea gradului de coeziune socială.

 

85 10 salariați 85 participanți și-au dezvoltat nivelul de informare în legătură cu modelul de incluziune socială prin servicii integrate

2 tabele cu participanții la sesiuni

9. Indicatori:

Indicator Planificat Realizat  Procent de realizare %
Nr. de copii beneficiari direcţi ai proiectului 490 527 107,5
– din care, nr. de copii romi 60 114 190
– din care, nr. de fete 40 67 167,5
Nr. de facilităţi adecvate (clădiri, birouri etc.) create 3 3 100
Nr. de măsuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile de copii 4 4 100
Nr. de părinţi/ tutori ai unor copii care beneficiază de servicii specifice 100 110 110
Nr. de specialişti/ angajaţi ce prestează servicii copiilor 60 60 100

 

 10. Lecții invățate:

 • Proiectele noastre pornesc de la analize profesioniste de nevoi locale și resurse disponibile în comunitate
 • Acționăm pe baza unor strategii/ programe în care proiectăm demersuri de lungă durată. În cazul Campusului școlar Strungari știam  de la primul proiect din 2002 unde vrem să ajungem în 10 ani și am fost consecvenți și realiști.
 • Construim elementele de bază ale sustenabilității încă din etapa de implementare prin acțiuni de informare și promovare.
 • Acționăm pentru multiplicarea și transferabilitatea rezultatelor prin acțiuni de formare, diseminare a rezultatelor și distribuire de ghiduri, manuale, instrumentar managerial elaborate în cadrul proiectelor etc.
 • Promovăm pe pagina web a proiectelor informații, baze de date, materialele realizate etc., modalitate de replicare a experienței și lecțiilor învățate.