Proiect Formare profesionala pentru dezvoltare SPO

Proiectul ”FORMARE PROFESIONALA PENTRU DEZVOLTARE ”

 1. Date generale despre proiect:

Finanțator: FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 2– „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Parteneri: Asociația Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale – CERESS Alba și SC Tobimar Construct SRL

Rol în proiect: partener

Perioada de implementare: 01 ianuarie 2012 – 31 august 2013

 1. Scop: Dezvoltarea nivelului de calificare al angajaților din construcții din Regiunea Centru.

3.Obiective:

 • Promovarea beneficiilor calificării complete în rândul angajaților, angajatorilor și a altor actori sociali relevanți pentru corelarea învățării cu piața muncii.
 • Susținerea dezvoltării serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională ale angajaților din construcții.
 • Sprijinirea actorilor sociali cu roluri relevante în formarea profesională continuă pentru acțiunea în parteneriate și rețele

 

 1. Perioada de implementare: 01.01.2012 – 31.08.2013
 2. 5. Valoarea proiectului: 114.645 lei
 3. Locația proiectului: Regiunea Centru
 4. Grup țintă: 200 angajați din domeniul construcțiilor
 5. Activități, subactivități și rezultate planificate in relație directă cu grupul țintă:
Activitatea Subactivitatea Descriere Nr. beneficiari planificați Rezultate obținute
A.4 Servicii de informare, consiliere și orientare profesională a angajaților A4.2 Formare personal specializat pentru activitățile de orientare și consiliere profeisonală a angajaților S-au desfășurat ședințe de lucru pentru  personalul cu atribuții in domeniul resurselor umane in vederea instruirii acestora in domeniul consilierii și orientării profesionale a angajaților.

 

50 50 persoane cu atribuții de resurse umane au primit asistență specializată pentru activitățile de orientare și consiliere profesională a angajaților
A4.3 Furnizare servicii de informare, consiliere şi orientare profesională Specialiștii proiectului au asigurat furnizarea de servicii în funcție de aria lor de expertiză astfel încât să acopere nevoile și așteptările grupului țintă. S-au  organizat ședințe de lucru individuale sau colective pentru furnizarea de sevicii de informare, consiliere și orientare profesională. 200 230 persoane au primit serviciul de informare profesională
230 persoane au primit servicii de consiliere/orientare profesională

 

50 Formulare de exprimare al interesului completate de către angajatorii din domeniul construcțiilor au fost completate
240 Formulare Anexa 1 completate pentru înregistrarea în Grupul Țintă
A.5 Programe de calificare profesională

 

A5.2 Identificarea, evaluarea și selectarea participanților la cele 4 programe de calificare

 

S-au desfășurat acțiuni de identificare a  nevoilor de formare profesională prin aplicarea de instrumente standardizate.  In urma evaluării neovilor au fost identificați 196 de persoane eligibile pentru a primi serviciile proiectului. 100 196 membrii ai grupului țintă identificați, evaluați din punct de vedere a eligibilității și selectați pentru participarea la programul de formare profesională
A5.3 Organizarea și desfășurarea programului de calificare în ocupația ”Inspector resurse umane” (1 serie x 25 participanți x 1080 de ore Cursul de calficare în ocupația Inspector resurse a fost susținut de formatori  cu experiență profesională.   În urma examenului final au obținut certiifcarea competențelor toți cei înscriși la examen, respectiv 28 cursanți. Furnizorul de formare profesională care a asigurat condițiile optime de desfășurare a  cursului și examenului final  a fost partenerul proiectului, respectiv Asociația CERESS Alba.

 

25 1 serie a programului de calificare  desfășurată și finalizată

28 de beneficiari certificați

100% indice de certificare

1080 ore desfășurate

A5.4 Organizarea și desfășurarea programului de calificare în ocupația ” Tehnician în construcții și lucrări publice” (1 serie x 25 participanți x 1080 de ore) SC Tobimar Construct SRL, furnizor de formare profesională a  a asigurat  desfășurarea cursului  conform planului de formare întocmit. In urma susținerii examenului final toți cei 28 de cursanți  au primit  certificate de calificare însoțite de suplimente descriptive.

 

25 1 serie a programului de calificare demarată și finalizată

100% indice de certificare

1080 ore desfășurate

A5.5 Organizarea și desfășurarea programului de calificare în ocupația ” Izolator” (1 serie x 25 participanți x 720 de ore) SC Tobimar Construct SRL, furnizor de formare profesională a  a asigurat  desfășurarea cursului  conform planului de formare întocmit. In urma susținerii examenului final toți cei 28 de cursanți  au primit  certificate de calificare însoțite de suplimente descriptive.

 

25 1 serie a programului de calificare demarată și finalizată

100% indice de certificare

28 beneficiari certificați

720 ore desfășurate

 

A5.6 Organizarea și desfășurarea programului de calificare în ocupația ” Pavator  (1 serie x 25 participanți x 360 de ore) SC Tobimar Construct SRL, furnizor de formare profesională   a asigurat  desfășurarea cursului  conform planului de formare întocmit. In urma susținerii examenului final toți cei 28 de cursanți  au primit  certificate de calificare însoțite de suplimente descriptive.

 

25 1 serie a programului de calificare demarată și finalizată

100% indice de certificare

28 beneficiari certificați

360 ore desfășurate

 

 

 

 1. Indicatori:
Indicatori Valoare prognozată Valoare realizată
Numărul de participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare) 100 100
Numărul de participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare), din care femei 25 15
Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – formare profesională continuă 200 230
Ponderea participanţilor la programe de FPC certificaţi (%) 85 100%
Numărul de programe de calificare / recalificare autorizate – formare profesională continuă 4 4
Un centru pentru corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, înființat 1 1
Actori sociali relevanți pentru FPC implicați în proiect 50 50
Ore de formare furnizate pentru calificarea membrilor grupului țintă 3240 3240
Ponderea angajaților necalificați / cu un nivel scăzut de calificare din total grup țintă calificați prin proiect 10 0

 

 1. Elemente de bune practice și lecții invățate: